آزمایشات ژنتیک

تعرفه مصوب آزمایش ژنتیک شامل تعرفه دولتی و خصوصی

مشاوره آزمایش ژنتیک به صورت رایگان

در آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی کوثر مشهد، مشاوره ژنتیک توسط دکتر علی آیت اللهی متخصص پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال به صورت رایگان ارائه می شود. کافی است به آدرس ذکر شده در انتهای این پست مراجعه بفرمایید و یا با شماره تلفن 3884040 و 38820202 جهت رزو نوبت تماس حاصل نمایید.

مشاور ژنتیک

تعرفه مصوب آزمایش ژنتیک

ردیفکد ملیویژگی کدشرح کدارزش نسبیتعرفه دولتی 1398تعرفه خصوصی 1398
کلجزء حرفه ایجزء فنیجزء حرفه ایجزء فنیجمع کل
1800005#پذیرش و ثبت نمونه های آزمایشگاهی0.070.077,8827,88219,390
2800010#خونگیری وریدی یا مویرگی، یک یا چند نوبت (به ازای هر روز برای بیماران سرپایی یا بستری، این
کد صرفا یکبار قابل محاسبه و گزارش می باشد
0.150.10.059,5205,63015,15035,450
3800012#خونگیری وریدی یا مویرگی یک یا چند بار با لوله خلاء0.30.150.1514,28016,89031,17073,950
4800015#سال5 خونگیری وریدی از کودکان زیر0.30.250.0523,8005,63029,43067,850
5800017#خونگیری با استفاده از لوله خلاء از کودکان زیر 5سال0.40.250.1523,80016,89040,69095,550
6805000#DNA استخراج51495,200450,400545,6001,324,000
7805005#RNA استخراج71695,200675,600770,8001,878,000
8805010#شناسایی کروموزوم حامل جهش از طریق  PCR/RFLPیا بررسی حذف از طریق  PCRیا بررسی تکرارهای ژنومی(مثلا  )VNTRیا تعیین جهش با روش PCR51495,200450,400545,6001,324,000
9805015#PCR بررسی متیلاسیون به روش20.51.547,600168,900216,500523,500
10805025#دات بلات یا اسلات بلات1028190,400900,8001,091,2002,648,000
11805030#MLPA و ساترن بلات یاPCR بررسی میکرودلسیون ها با ترکیبی از25619571,2002,139,4002,710,6006,559,000
12805045#بررسی تکرارهای ژنومی14.43.7510.62357,0001,195,8121,552,8123,751,740
13805070#تعیین توالی یک آمپلیکن (تعداد آمپلیکن ها بر اساس نوع بیماریها تعیین می گردد)71.55.5142,800619,300762,1001,847,500
14805079#کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زاPCR استفاده از32725666,4002,815,0003,481,4008,437,000
15805080#کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زاRT/PCR استفاده از35827761,6003,040,2003,801,8009,207,000
16805081#HIV کمی برای تعیین بارRT/PCR استفاده از35827761,6003,040,2003,801,8009,207,000
17805082#C کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیتRT/PCR استفاده از35827761,6003,040,2003,801,8009,207,000
18805083#CMV کمی برای تعیین بارPCR استفاده از32725666,4002,815,0003,481,4008,437,000
19805084#B کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیتPCR استفاده از32725666,4002,815,0003,481,4008,437,000
20805086#کمی برای ژنتیک پزشکیRT/PCR35827761,6003,040,2003,801,8009,207,000
21805090#CMV کیفی برایPCR4.513.595,200394,100489,3001,185,500
22805092#MTB کیفی برایPCR4.513.595,200394,100489,3001,185,500
23805094#HBV کیفی برایPCR4.513.595,200394,100489,3001,185,500
24805096#HSV کیفی برایPCR4.513.595,200394,100489,3001,185,500
25805097#کیفی برای سایر عوامل بیماری زاPCR4.513.595,200394,100489,3001,185,500
26805098#JC/BK کیفی برای ویروسهایPCR/RT4.513.595,200394,100489,3001,185,500
27805100#HIV کیفی برایPCR/RT1138285,600900,8001,186,4002,864,000
28805102#C کیفی برای ویروس هپاتیتRT/PCR1138285,600900,8001,186,4002,864,000
29805104#کیفی برای سایر عوامل بیماری زاRT/PCR1138285,600900,8001,186,4002,864,000
30805105#پرایمر96 باPCR به روشHLAABDR52.514.5381,380,4004,278,8005,659,20013,658,000
31805106*#پرایمر96 باPCR به روشHLA ABC52.514.5381,380,4004,278,8005,659,20013,658,000
32805107#تعیین پرایمرها با استفاده از  PCRبرای تشخیص آلل های  DQBI,DQAL,HLAهر یک به تنهایی3.550.92.6585,680298,390384,070928,450
33805108#تعیین پرایمرها با استفاده از  PCRبرای تشخیص آللهای  DRB3,DRB2,DRB1,HLAهریک به تنهایی3.550.92.6585,680298,390384,070928,450
34806000*#جستجو و تعیین مقدار هر یک از سموم در خون و سایر نمونهها2.780.961.8291,392204,932296,324711,500
35806005#*آزمایش تشخیصی از لکههای خون1.820.631.1959,976133,994193,970465,710
36806010#*آزمایش کامل سم شناسی روی مواد غذایی یا امعاء و احشاء11.94.127.78392,224876,0281,268,2523,044,980
37806015#*آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت9.483.286.2312,256698,1201,010,3762,425,880
38806020#*آزمایش مواد غذایی برای هر آزمایش2.380.821.5678,064175,656253,720609,240
39806025#*تعیین گروه خون لکهها و مو و تجسس اسپرم1.180.410.7739,03286,702125,734301,850
40806030#*در نمونه خون جسدCO تشخیص1.180.410.7739,03286,702125,734301,850
41806035#*تعیین نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد3.951.372.58130,424290,508420,9321,010,580
42806040#*تعیین نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد3.951.372.58130,424290,508420,9321,010,580
43806045#*ABH تعیین گروه0.640.220.4220,94447,29268,236163,860
44806050#*به ازای هر فردDNA مولکولSTR منطقه16 بررسی خویشاوندی از طریق بررسی16.14.4211.66420,7841,312,9161,733,7004,184,540
45806055#*میتوکندری به ازای هر نفرDNA بررسی خویشاوندی از طریق بررسی17.74.8712.83463,6241,444,6581,908,2824,605,830
46806060#*به ازای هر نفرYSTR بررسی خویشاوندی از طریق بررسی20.95.7515.15547,4001,705,8902,253,2905,438,550
47806065#*به ازای هر نمونهDNA Typing تطبیق نمونهها از طریق16.14.4211.66420,7841,312,9161,733,7004,184,540
48806070#*به ازای هر نمونهY-STR تطبیق نمونهها از طریق20.95.7515.15547,4001,705,8902,253,2905,438,550
49806075#*تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه9.652.657252,280788,2001,040,4802,511,400
50806080#*تعیین گروه خون لکه و مو1.280.350.9333,320104,718138,038333,210
51806085#*تجسس اسپرم در البسه و سوابها1.280.350.9333,320104,718138,038333,210
52806090#*تعیین گروه خونی اسپرم1.130.310.8229,51292,332121,844294,100
53806095#*آنتی بادی پلاکتی به روش الایزا1.130.310.8229,51292,332121,844294,100
54806200#*)PADA+FreeBeta( دابل مارکر برای غربالگری سندرم داون شامل4.971.373.6130,424405,360535,7841,293,120
55806205#*)aFP+Beta titer+unconjocated Estriol( تریپل مارکر برای غربالگری سندروم داون6.391.764.63167,552521,338688,8901,662,670
56806210*#کــوادروپـل مارکــر برای غربالگــری سنــدروم داون شــامل inhibiniA+ aFP+ Beta
titer+Unconjucated Estriol
143.8510.15366,5201,142,8901,509,4103,643,150
57806505#بتا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
58806507#آلفا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
59806515#/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین2و1 ) نوعSMA( آتروفی عضلانی اسپینال5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
60806525#) / مرحله دوم تعیین وضعیت جنینSickle Cell Anemia( آنمی داسی شکل5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
61806535#بیماریهای ناشی از تکرارها( )Xشکننده، هانتینگتون، دیستروفی، میوتونیک/ مرحله دوم تعیین
وضعیت نهایی جنین
5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
62806545#بیماریهای نقص های انعقادی (هموفیلی / )B,Aمرحله دوم تعیین جنسیت (برای بقیه موارد
بیماری های انعقادی غیر از هموفیلی A,Bاین مرحله قابل محاسبه نیست و فقط مرحله سوم به
عنوان مرحله دوم مانند بقیه بیماری ها محاسبه شوند)
1899856,8001,013,4001,870,2004,437,000
63806550#بیماریهای نقص های انعقادی (هموفیلی / )B,Aتعیین وضعیت نهایی جنین (برای سایر بیماری
های نقص انعقادی این مرحله به عنوان مرحله دوم محاسبه شود)
5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
64806560#بیماریهایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله دوم تعیین نوع
جنسیت
1899856,8001,013,4001,870,2004,437,000
65806565#بیماریهایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله سوم تعیین
وضعیت نهایی جنین
5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
66806575#مرحله دومPKU5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
67806580*#تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماری ها5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
68810000#*، لیدن به تنهاییV بررسی فاکتور835285,600563,000848,6002,033,000
69810002#*) به تنهاییProthrombin G20210A( 2 بررسی فاکتور835285,600563,000848,6002,033,000
70810004*#بررسی یک تغییر تک بازی که در فارماکوژنومیکس نقش دارد به تنهایی835285,600563,000848,6002,033,000
71810006#*– آنتی تریپسین1 نقص آلفا835285,600563,000848,6002,033,000
72810008*#بررسی یک واریانت تک نوکلئوتیدی به تنهایی در یک نفر835285,600563,000848,6002,033,000
73810020#بررسی یک موتاسیون سوماتیک در نمونه های سرطانی (مواردی همانند JAK2، BRAFو …)
(بررسی فقط یک موتاسیون به تنهایی)
1147380,800788,2001,169,0002,803,000
74810022*#بررسی پانل پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوفیلی شامل (بررسی فاکتور ،Vفاکتور ،II
MTHFR C677T، MTFR A1298C، PAI-1و …. تا سقف ده موتاسیون در یک پانل)
20713666,4001,463,8002,130,2005,113,000
75810024#FMF در بیماریMEFV بررسی موتاسیون های شایع ژن30921856,8002,364,6003,221,4007,761,000
76810026#)HFE( بررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی1147380,800788,2001,169,0002,803,000
77810028#بررسی حذف نواحی AZFدر کروموزوم ( Yصرفا براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه و گزارش می باشد)
30921856,8002,364,6003,221,4007,761,000
78810030*#بررسی حضور یا عدم حضور ژن (SRYفقط در مورد مشکلات ابهام جنسی)835285,600563,000848,6002,033,000
79810032*#بررسی سایر پانل های دارای 2تا 10واریانت برای یک نفر به تنهایی بر اساس لیست آزمایشگاه
مرجع سلامت
20713666,4001,463,8002,130,2005,113,000
80810034#*بررسی یک واریانت متیله در یک نفر به تنهایی25718666,4002,026,8002,693,2006,498,000
81810036#*بررسی یک واریانت سوماتیک در یک نفر به تنهایی25718666,4002,026,8002,693,2006,498,000
82810050*#بررسی موتاسیون های چندگانه سوماتیک ژن های دخیل در سرطان (بجز ،NRAS، KRAS
)EGFR
16511476,0001,238,6001,714,6004,127,000
83810052#KRAS بررسی موتاسیون های16511476,0001,238,6001,714,6004,127,000
84810054#NRAS بررسی موتاسیون های16511476,0001,238,6001,714,6004,127,000
85810056#ALK بررسی موتاسیون های16511476,0001,238,6001,714,6004,127,000
86810058#EGFR بررسی موتاسیون های20713666,4001,463,8002,130,2005,113,000
87810060*#بررسی موتاسیون با روش کمی (مطابق فهرست مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت قابل محاسبه و
پرداخت می باشد)
4014261,332,8002,927,6004,260,40010,226,000
88810062#بررسی ترانسلوکاسیون در سرطان های خون19712666,4001,351,2002,017,6004,836,000
89810064#*سایر موارد گروه سه16511476,0001,238,6001,714,6004,127,000
90810080#بررسی سیکل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند20713666,4001,463,8002,130,2005,113,000
91810082#بررسی سیکل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند20713666,4001,463,8002,130,2005,113,000
92810084#*بررسی آکندروپلازی4014261,332,8002,927,6004,260,40010,226,000
93810086*#جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutationبرای کلیه
یها
بیمار (زمانی که قبلا موتاسیون مسبب بیماری در سایر اعضا و نزدیکان یک خانواده شناسایی شده باشد)
5018321,713,6003,603,2005,316,80012,752,000
94810088#*سایر موارد گروه چهار5018321,713,6003,603,2005,316,80012,752,000
95810100#بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردریش5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
96810102#بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
97810104#بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
98810106#بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل X6525402,380,0004,504,0006,884,00016,480,000
99810108#SCA بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در انواع5525302,380,0003,378,0005,758,00013,710,000
100810110*#بررسی موتاسیون های کمپلکس ولی شناخته شده همانند مواردی که واژگونی یا حذف های خاص
و بزرگ دارند
6522432,094,4004,841,8006,936,20016,663,000
101810112#A در هموفیلیInversion22 بررسی7523522,189,6005,855,2008,044,80019,372,000
102810118#پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند37.511.5261,094,8002,927,6004,022,4009,686,000
103810120#پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند37.511.5261,094,8002,927,6004,022,4009,686,000
104810122#الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) پدر به همراه فرزند37.511.5261,094,8002,927,6004,022,4009,686,000
105810124#الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) مادر به همراه فرزند37.511.5261,094,8002,927,6004,022,4009,686,000
106810126#*(فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزندCF فیبروز کیستیک یا37.511.5261,094,8002,927,6004,022,4009,686,000
107810128#*(فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزندCF فیبروز کیستیک یا37.511.5261,094,8002,927,6004,022,4009,686,000
108810130#*5 سایر موارد گروه7523522,189,6005,855,2008,044,80019,372,000
109810140*#بررسی کانکسین 26در ناشنوایی مرحله اول برای پدر به همراه فرزند25916856,8001,801,6002,658,4006,376,000
110810142*#بررسی کانکسین 26در ناشنوایی مرحله اول برای مادر به همراه فرزند25916856,8001,801,6002,658,4006,376,000
111810144#*6 سایر موارد گروه5018321,713,6003,603,2005,316,80012,752,000
112810150#بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند3812261,142,4002,927,6004,070,0009,794,000
113810152#بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای مادر به همراه فرزند3812261,142,4002,927,6004,070,0009,794,000
114810154#بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند3812261,142,4002,927,6004,070,0009,794,000
115810156#بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای مادر به همراه فرزند3812261,142,4002,927,6004,070,0009,794,000
116810158#برای پدر به همراه فرزندSMA بررسی مرحله اول42.513.5291,285,2003,265,4004,550,60010,949,000
117810160#برای مادر به همراه فرزندSMA بررسی مرحله اول42.513.5291,285,2003,265,4004,550,60010,949,000
118810162#*در شارکوت ماری توثPMP22 بررسی دوپلیکاسیون8527582,570,4006,530,8009,101,20021,898,000
119810164#*Von Hippel-Lindau در بیماریVHL بررسی جهش های نقطه ای در ژن12035853,332,0009,571,00012,903,00031,105,000
120810166#*7 سایر موارد گروه12035853,332,0009,571,00012,903,00031,105,000
121810180#در بیماران دوشن و بکرDMD بررسی حذف های ژن12543824,093,6009,233,20013,326,80032,002,000
122810182#*)CYP21A2 (ژنCAH بررسی موتاسیون های بیماری150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
123810184#B بررسی تمام اگزون ها در بیماری هموفیلی11045654,284,0007,319,00011,603,00027,725,000
124810186#*ALDH3A2 بررسی بیماری شوگرن لارسن ژن11045654,284,0007,319,00011,603,00027,725,000
125810188#*ASPA بررسی بیماری کاناوان ژن12035853,332,0009,571,00012,903,00031,105,000
126810190#*DHCR7 ژنSLOS بررسی سندروم601050952,0005,630,0006,582,00016,010,000
127810192#*WFS1 بررسی سندروم ولفرام، ژن12035853,332,0009,571,00012,903,00031,105,000
128810194#*F7 انعقادی، بررسی کامل ژن7 نقص فاکتور11045654,284,0007,319,00011,603,00027,725,000
129810196#*F10 انعقادی، بررسی ژن10 نقص فاکتور11045654,284,0007,319,00011,603,00027,725,000
130810198#*G9 وGP1BA، GP1BB سندروم برنارد سوئیلر، بررسی ژنهای11045654,284,0007,319,00011,603,00027,725,000
131810200#*8 سایر موارد گروه11045654,284,0007,319,00011,603,00027,725,000
132810220#بررسی بیماری PKUبا روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند7520551,904,0006,193,0008,097,00019,555,000
133810222#بررسی بیماری PKUبا روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند7520551,904,0006,193,0008,097,00019,555,000
134810224#*برای تشخیص بیماری هاmicro array استفاده از11045654,284,0007,319,00011,603,00027,725,000
135810226#*در پولیپوزیس وراثتیAPC بررسی ژن150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
136810228#*ADA بررسی نقص آدنوزین دآمیناز ژن150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
137810230#*F2 بررسی کامل ژنprothrombinemia نقص150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
138810232#*F5 انعقادی، بررسی کامل ژن5 نقص فاکتور150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
139810234#*F11 انعقادی، بررسی ژن11 نقص فاکتور150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
140810236#*در سندم بلومBLM بررسی ژن150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
141810238#*Hereditary Diffuse Gastric Cancer درCDH1 بررسی ژن150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
142810240#*Li-Fraumeni در سندرمTP53 بررسی ژن150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
143810242#*در سندرم ویسکوت آلدریچWAS بررسی ژن150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
144810244#*9 سایر موارد گروه150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
145810260#*با روش تعیین توالی کل ژنCF بررسی بیماری150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
146810262#با روش تعیین توالی کل ژنA بررسی هموفیلی11045654,284,0007,319,00011,603,00027,725,000
147810264#*در رتینوبلاستوماRB1 بررسی ژن150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
148810266#*در بیماری اسئوپتروزCLCN7 بررسی ژن150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
149810268#*اگزون50 تا26 بررسی150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
150810270#*10 سایر موارد گروه150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
151810280#*در سرطان پستان وراثتیBRCA2 وBRCA1 بررسی همزمان ژنهای150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
152810282#*اگزون با روش تعیین توالی50 بررسی بیش از150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
153810300*#بررسی 1تا 20ژن به صورت یک پانل توسط روش های ( NGSاین کد با سایر کدها قابل گزارش و
محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت
بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت
تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت
دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)
5225272,380,0003,040,2005,420,20012,879,000
154810302*#بررسی 21تا 50ژن توسط روش های ( NGSاین کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در
صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش
پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان
بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و
پرداخت می باشد.)
6932373,046,4004,166,2007,212,60017,161,000
155810304*#بررسی 51تا 200ژن توسط روش های ( NGSاین کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در
صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش
پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان
بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و
پرداخت می باشد.)
8840483,808,0005,404,8009,212,80021,936,000
156810306*#بررسی بیش از 200ژن در یک پانل توسط روش های ( NGSشامل اگزوم) (این کد با سایر کدها قابل
گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی
وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.)
(قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به
صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)
10445594,284,0006,643,40010,927,40026,063,000
157810308+*#بررسی بیش از 200ژن در یک پانل توسط روش های ( NGSشامل اگزوم)، نفر دوم (مقایسه ای)
(این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به
رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل
محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)
4220221,904,0002,477,2004,381,20010,414,000
158810310+*#بررسی بیش از 200ژن در یک پانل توسط روش های ( NGSشامل اگزوم)، نفر سوم (مقایسه ای)
(این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به
رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل
محاسبه و پرداخت است.)
261016952,0001,801,6002,753,6006,592,000
159810320#450 الی400 کاریوتایپ خون با حد تفکیک18612571,2001,351,2001,922,4004,620,000
160810322#کاریوتایپ خون با حد تفکیک بالا(در صورت استفاده از این روش اگر نتیجه حاصله به واسطه کاریوتایپ معمولی
هم قابل تشخیص باشد باید کد کاریوتایپ معمولی مورد محاسبه قرار بگیرد)
25817761,6001,914,2002,675,8006,437,000
161810324#کاریوتایپ خون بند ناف25817761,6001,914,2002,675,8006,437,000
162810326#کاریوتایپ مغز استخوان25817761,6001,914,2002,675,8006,437,000
163810328#کاریوتایپ مایع آمنیون5015351,428,0003,941,0005,369,00012,935,000
164810330#کاریوتایپ پرز جفتی4814341,332,8003,828,4005,161,20012,442,000
165810332#کاریوتایپ فیبروبلاست های پوستی4814341,332,8003,828,4005,161,20012,442,000
166810334#کاریوتایپ بافت های ( solidتوموری و غیر توموری شامل بافت جنین سقط شده)4814341,332,8003,828,4005,161,20012,442,000
167810336#کاریوتایپ به منظور بررسی سندروم های شکست کروموزومی3213191,237,6002,139,4003,377,0008,071,000
168810338#+) سلول100 سلول تا سقف20 بررسی موزاییسم (مطالعه بیش از1192856,800225,2001,082,0002,498,000
169810340+#روش های نواربندی اختصاصی غیر از (G-bandشامل مواردی همانند ،C-band، R-Band
NOR-Bandو Q-bandاین روش ها فقط در صورتی که مطابق با استانداردهای آزمایشگاه
سیتوژنتیک مورد نیاز باشند قابل محاسبه هستند)
1028190,400900,8001,091,2002,648,000
170810342#بررسی Interphase FISHبه ازای هر پروب(در خصوص این کد و ردیف بعد باید توجه داشت
که این کدها در خصوص استفاده از پروب های عمومی (همانند پروب های اختصاصی سانترومر ها و
پروب های عمومی هر کروموزوم) می باشد. در صورت استفاده از پروب های کم مصرف همانند
موارد locus specificبرای برخی وضعیت های خاص و نادر می توان یک ضریب 5/1برابر را بر
روی روش مورد استفاده اعمال کرد)
18612571,2001,351,2001,922,4004,620,000
171810344#به ازای هرپروبMetaphase FISH بررسی18612571,2001,351,2001,922,4004,620,000
172810346#تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین(این آزمایش بر روی نمونه جنینی شامل پرز جفتی و یا
مایع آمنیون قابل انجام است و با یکی از روش های QFPCR، FISHو یا MLPAقابل انجام
است. قابل توجه است که در صورت مثبت شدن جواب باید بدون اخذ هزینه اضافه نتیجه حاصله با
یکی دیگر از این سه روش تایید شود.)
25718666,4002,026,8002,693,2006,498,000
173810348*#آزمایش NIPTبا استفاده از cell free DNAجنینی برای غربالگری سندروم داون (این کد با سایر
کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای
ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت
است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)
17413380,8001,463,8001,844,6004,465,000
174810360#+کاریوتایپ اضافی برای هر مطالعه61.54.5142,800506,700649,5001,570,500
175810370*#جنین4 تعیین جنسیت تا سقفPGD150401103,808,00012,386,00016,194,00039,110,000
176810372+*#تعیین جنسیت هر جنین اضافهPGD25817761,6001,914,2002,675,8006,437,000
177810374*#جنین8 برای بررسی ترانسلوکاسسیون هر جنین حداکثر تاPGD7520551,904,0006,193,0008,097,00019,555,000
178810376*#PGDبرای بیماری های مولکولی مرحله اول شامل تایید موتاسیون و بررسی خانوادگی موتاسیون،
بررسی بیش از 6مارکر در فرد مبتلا و در خانواده و موارد مشترک مانند استخراج و غیره و گاهی
بررسی هویت افراد و تفسیر (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به
خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء
فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی
براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)
6630362,856,0004,053,6006,909,60016,452,000
179810378*#مرحله دوم انجام PGDبرای بیماری های مولکولی تا 5جنین (این کد با سایر کدها قابل گزارش و
محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت
بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.)
6630362,856,0004,053,6006,909,60016,452,000
180810380+*#برای بیماری های مولکولی مرحله دوم، هر جنین اضافهPGD4113281,237,6003,152,8004,390,40010,564,000
181810382*#PGSبا روش array، NGSو یا امثالهم به ازای هر جنین (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه
نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت
درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده
خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل
محاسبه و پرداخت می باشد.)
2512131,142,4001,463,8002,606,2006,193,000
182810384#*+با قدرت تفکیک و عمق بالاNGS به روشCNV بررسی5517381,618,4004,278,8005,897,20014,198,000
خواندن این مطلب نیز به شما پیشنهاد می شود:
بیماری خاموش ، ایدز ، را جدی بگیریم

 

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی کوثر، مفتخر به اخذ ایزو 9001 انگلستان، تحت نظر دکتر علی آیت اللهی، متخصص پاتولوژی آناتومیکال و کلینیکال، بالغ بر هزار مورد از آزمایشات مختلف، در زمینه های پاتولوژی، ژنتیک و بالینی را تحت پوشش قرار می دهد. (طرف قرارداد بیمه های پایه و اکثر بیمه های مکمل درمان) همچنین مشاوره ژنتیک به صورت رایگان در این مرکز توسط متخصصین ارائه می گردد.

آدرس: مشهد – بلوار کوثر – بین کوثر 2 و 4 – ساختمان پزشکان فارابی – طبقه منفی یک شماره تماس: 051-38840404 و 051-38820202 و 09028840404

نمایش بیشتر

dr.Ali Ayatollahi

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست... با آرزوی سلامتی روز افزون برای تمامی هم میهنان عزیزم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 9 =

دکمه بازگشت به بالا