آزمایشات خون

همه چیز را در رابطه با هپاتیت C و آزمایشات آن بدانید

لغت هپاتیت یعنی تورم کبد. این تورم ممکن است بوسیله مواد شیمیا ئی،دارو،صرف زیاد مشروب الکلی، و یا ایجاد میشود.هپاتیت C بوسیله ویروس هپاتیت “hep C”  ایجاد شود.

آیا هپاتیت C با هپاتیت A و هپاتیت B یکی ا ست؟

هپاتیت A، هپاتیت B و هپاتیت C ویروس های جداگانه ای هستند که باعث تورم کبد میشوند. هریک از ویروس ها بطریق مختلفی سرایت میکند. شما میتوانید بر علیه هپاتیتA و هپاتیت B ایمن سازی بشوید ولی برای جلوگیری ازهپاتیت C واکسن وجود ندارد. امکان دارد که همزمان به هپاتیت ها ی مختلف مبتلا بشوید

تقریبا از هر 100 نفر در استرالیا و جها ن یکنفر مبتلا به هپاتیت C میبا شد و بسیاری ا ز مردم نمیدانند که به آن میتلا هستند. مردم ممکن است مبتلا به هپاتیت C باشند و ندانند زیرا سالها طول میکشد تا عوارض آن ظاهر گردد.

چگونه به هپاتیت C مبتلا میشوید؟

هپاتیت C از طریق خون منتقل میگردد. وقتی خون از کسی که مبتلا به هپاتیت C میبا شد وارد جریا ن خون دیگری میشود. این را تماس خون با خون مینامند. حتی اگر مقدا ر خون آنقد ر کم با شد که دیده نشود، میتواند ویروس را منتقل کند. افسانه ها و خرافات بسیاری در مورد نحوه انتقا ل هپاتیت C وجود دارد. لذا مهم است بخاطر داشته با شید که:

خواندن این مطلب نیز به شما پیشنهاد می شود:
علائم مهم آنفولانزا و راههای درمان

شما میتوانید از طرق زیر به هپاتیت C مبتلا شوید:

خطر جدی

 • · کارهای طبی یا دندانپزشکی و یا کارهای طبی سنتی که ضد عفونی نشده اند و پوست سوراخ میگردد.د ر بسیاری از کشورها این معمول ترین راه انتقا ل هپاتیت C میبا شد. د ر استرا لیا انتقا ل خون، تلقیح واکسن، و کارها ی طبی مصون ا ز خطر میبا شند.
 • استفا ده د وباره ا ز وسائل تزریقی دیگران برای تزریق مواد مخد ر، از جمله استروئید. این معمول ترین راه انتقا ل هپاتیت C د ر استرالیا میبا شد.
 • خالکوبی یا سوراخ کردن پوست ضد عفونی نشده

خطر کمتر

 • جراحا ت فرو رفتن سوزن د ر کارکنان بهداشتی
 • چنانچه مادر مبتلا به هپاتیت C باشد ممکن است در دوران حاملگی یا وضع حمل ا ز ماد ر به کودک سرایت کند.
 • انتقا ل خون د ر استرا لیا قبل ا ز 1990
 • استعما ل مجد د از وسائل خصوصی دیگران مانند تیغ صورت تراشی یا مسوا ک، چنانچه د ر آن خون وجود دا شته باشد
 • تما س خون با خون د ر موقع نزدیکی جنسی
 • جراحا ت سوزن توسط سوزنهای تزریق مواد مخد ر که د ر محلهای عمومی دور انداخته شده ا ند

در تمام نقاط د نیا هپاتیت C وجود دارد.د ر استرالیا، کشوری که د ر آن متولد شده اید و سا یر کشورها خطر وجود دارد

شما نمیتوانید از راههای زیر هپاتیت C بگیرید:

 • توالت مشترک
 • ظروف خوراک یا لیوانها ی آشامیدنی
 • سرفه، عطسه، بوسید ن، و د ر آغوش گرفتن
 • استخر های شنا
 • نیش پشه و سا یر حشرا ت
خواندن این مطلب نیز به شما پیشنهاد می شود:
آلبومین موجود در سرم چه چیزی را مشخص می کند؟

هپاتیت C چه میکند؟

از هر 100 نفر با هپاتیت C

 • 12 ماه اول از شر ویروس خلاص میشوداز هر چها ر نفر یک نفر بطور طبیعی در
 • اینکه عارضه ای را احساس کنند 75% بقیه ویروس را د ر بدنشا ن دارند بدون
 • عواض آن قابل توجه میشوند میگردند که بین 10 تا 15 سا ل بعد از ابتلا 30 نفر ا ز آنها بدون معالجه طبی دچارعارضه
 • آنا ن دچا ر نارسائی و یا سرطا ن کبد میشوند دچا ر بیما ری شدید کبد میشوند. پنج نفر ا زبعد از 20 سا ل تقریبا 10 نفر بدون معالجه
 • بسیاری از مردم دچا ر عوارض هپاتیت C نمیشوند. اگر کسی دچا ر عوارض میشود معمول ترین عارضه خستگی، حالت تهوع و درد شکم میبا شد

آزمایش برای هپاتیتC

باید آزمایش هپاتیت سی را د ر نظر بگیرید اگر:

 • هرگز انتقال خون ، تلقیح واکسن یا عملیات طبی در کشور دیگری داشته اید و مطمئن نیستید که ضد عفونی شده بوده اند یا نه
 • آیا هرگز عملیا ت طبی سنتی، خالکوبی یا سوراخ شدن پوست داشته اید و مطمئن نیستید که ضد عفونی شده بوده اند یا نه
 • آیا هرگز مواد مخد ر تزریق کرده اید و یا از وسائل تزریق مصرف شده استفاده کرده اید، یا به کس دیگری برای تزریق مواد مخدر (از جمله استروئید) کمک کرده اید
 • · هرگز د ر زندا ن بوده اید و مواد مخد ر از جمله استروئید تزریق کرده اید یا از وسائل تزریق مصرف شده استفاده کرده اید، یا خالکوبی یا سوراخ شدن پوست، یا از تیغ اصلاح و مسواک دیگری استفاده کرده اید.
 • مطمئن نیستید که خالکوبی و سوراخ کرد ن پوست با وسائل ضد عفونی شده انجام گرفته یا نه
 • قبل ا ز فوریه 1990 د راسترالیا انتقا ل خون دا شته اید.
خواندن این مطلب نیز به شما پیشنهاد می شود:
با آزمایش های تشخیص اچ آی وی بیشتر آشنا شوید

تنها راه برای اینکه بدانید هپاتیت C دارید یا نه آزمایش خون میبا شد. میتوانید ا ز دکترتا ن بخواهید که ترنیب این آزمایش را بدهد.

میتوانید تقاضای مترجم کنید و مترجم حق محرمانه بودن شما را محترم میشمارد.

بعضی ا ز کلینیک ها ی سلامت جنسی ترتیب آزمایش محرما نه هپاتیت C را میدهند. شما برای مراجعه به کلینیک سلا مت جنسی احتیاجی به کارت مد یکر ندارید.

هپاتیت سی و سلامت شخصی

اگر هپاتیت C دارید مهم ا ست که برای کنترل مرتب به دکتر مراجعه کنید و سعی نمائید تا آنجا که ممکن است بطور مداوم سلامتی خود را حفظ کنید.

موسسه هپاتیت د ر ایالت یا ناحیه شما میتواند اطلاعا ت و پشتیبا نی بیشتری د ر مورد زندگی با هپاتیت C به شما ارائه نما ید.

معالجه هپاتیت C

معالجا ت جد یدی برای هپاتیت سی وجود دارد که موثر، آسا ن با عوارض جنبی کم میبا شند.

نه فقط معالجه جدید را بکا ر میبرند بلکه 90-95% شانس معالجه هپاتیت C دارد. مد ت زما ن معالجه نیز خیلی از قبل کوتا ه تر است.

دکتر های عمومی (GPs) و همچنین دکترها ی متخصص میتوانند این معالجات را تجویز کنند و این امر، معالجه شد ن افراد را آسانتر میکند.

معالجا ت جد ید direct-acting antivirals یا DAAs نامیده میشوند و بصورت قرص خورده میشوند. د ر بعضی موارد داروها ی دیگری بنا م Ribavirin و Pegylated Interferon ممکن است به معالجه اضا فه شود. Pegylated Interferon بصورت تزریق داده میشود.

معالجه بین 8 تا 24 هفته طول میکشد و برای همه کسانیکه هپاتیت C دارند توصیه میگردد.

خواندن این مطلب نیز به شما پیشنهاد می شود:
آزمایش پرولاکتین چیست؟ هزینه انجام آن چقدر است؟

جلوگیری ا ز شیوع هپاتیت C د ر جامعه

د ر سراسر د نیا به روشها ی زیر ازسرایت ویروس هپاتیتC جلوگیری میشود :

 • غربا ل خونها ی اهدائی
 • ارائه وسائل ضد عفونی شده تزریق به تزریق کنندگا ن مواد مخدر و آموزش آنها (کاهش صدمه)
 • ضد عفونی کرد ن وسا ئل پزشکی و عملیا ت سنتی طبی
 • انجا م خالکوبی و سوراخ کرد ن پوست با رعایت ضد عفونی

برنا مه سوزن و سرنگ (NSP)به کاهش صد مه وارد شدن بخاطر مصرف مواد مخد ر د ر استرا لیا و سراسر د نیا کمک میکند.

شواهد نشا ن مید هد که د ر استرا لیا NSPs د ر جلوگیری از انتقا ل هپاتیتC موفقیت آمیز بوده ا ست. این اثرات بدی را که این بیماری بر روی جامعه دارد کاهش داده و بیلیون ها دلا ر بنفع جامعه بوده است.

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی کوثر، مفتخر به اخذ ایزو 9001، ایزو 15189 و ایزو 10002 انگلستان، تحت نظر دکتر علی آیت اللهی، متخصص پاتولوژی آناتومیکال و کلینیکال، بالغ بر هزار مورد از آزمایشات مختلف، در زمینه های پاتولوژی، ژنتیک و بالینی را تحت پوشش قرار می دهد. (طرف قرارداد بیمه های پایه و اکثر بیمه های مکمل درمان) همچنین مشاوره ژنتیک به صورت رایگان در این مرکز توسط متخصصین ارائه می گردد.

آدرس: مشهد –وکیل آباد – بلوار کوثر – بین کوثر 2 و 4 – ساختمان پزشکان فارابی – طبقه منفی یک شماره تماس: 051-38840404 و 051-38820202 و 09028840404

نمایش بیشتر

dr.Ali Ayatollahi

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست... با آرزوی سلامتی روز افزون برای تمامی هم میهنان عزیزم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − سه =

دکمه بازگشت به بالا